Aktuális hírek - FKN kft.

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Aktuális hírek

Pályázat - Fótliget 5351/279 hrsz telek

09 OKTÓBER 2017
Pályázati felhívás

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca 1.) tulajdonában álló, Fót 5351/279 hrsz.-ú beépítetlen építési telek értékesítésére kiírt kétfordulós nyílt pályázati felhívásához

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Malom utca 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót belterület 5351/279 hrsz.-ú, 4.044 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Lke-6 építési övezetbe tartozó, permentes, beépítetlen építési telek pályázat útján történő értékesítésére.

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.


I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz


I. Forduló (prekvalifikációs szakasz)


Pályázat benyújtása; a részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.


- Az irányadó eladási ár összege: 121.320.000.-Ft azaz: Egyszázhuszonegymillió-háromszázhúszezer forint. A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- A pályázaton részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni; „Pályázat a Fót, belterület 5351/279 hrsz. –ú ingatlan megvásárlására. ”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2017. október 19. 09:00 –ig kell beérkezniük a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca 1.) hivatali helyiségébe.

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni, azaz 2017. december 15-ig. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Nyrt.-nél vezetett 11742104-20051723 számú folyószámlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni.

- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésének teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- Résztulajdon megvásárlására pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést. A pályázaton értékesítendő ingatlan permentes.


A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen;

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozat a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga lehet


Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

Az ajánlatkérő a vételi ajánlat 1%-nak megfelelő összegű biztosíték megfizetéséhez köti a pályázat érvényes benyújtását. A biztosíték összegét a kiíró Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742104-20051723 számú számlájára kell átutalni akként, hogy az 2017. október 19. 09:00 óráig a számlára megérkezzen.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:


Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151. Fót, Malom utca1.) hivatali helyisége,

2017. október 19. 09:00 óra.

Esetleges hiánypótlás leadási határideje 2017. október 20.


A pályázatok elbírálásának időpontja:
A kétfordulós pályázat lezárását követő rendes Képviselő- testületi ülés.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2017. november 25-ig írásban értesítjük a II. fordulóban való részvételről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Sólyomvári Erika Mária (tel.: 06-70/646-1060) és műszaki igazgatója Forgács László (tel.:06-70/340-0933)

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
Az ingatlan bekerítetlen, belterületi telek, ezért a földrészlet korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg történik.


Sólyomvári Erika Mária
ügyvezető
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.________________________________________________________________________________________________


HASZNÁLT GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE

 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi használt gépek és eszközök értékestését tervezi.
A gépek és eszközök a Kft. telephelyén (Fót, Malom u. 1)             hétfőtől-csütörtökig 800  és 1600 óra között megtekinthetőek.
 
Az értékesítés 2016. november 18-ig tart.

 
A gépekről és eszközökről további felvilágosítást Forgács László műszaki vezető ad a 06/70/3400933-as telefonszámon.
 
 
         

MEGNEVEZÉS
PARAMÉTEREK
            
Horganyzott acél szemetes konténer
        
22   db, erősen használtak, némelyik javításra szorul


Napjainkban már nem használt, hulladék ára:  10 000 Ft/db
 a 22 darab 220 000 Ft összesen
 
 
 
         
MEGNEVEZÉS
PARAMÉTEREK
            
Darus   híd
        
Fesztáv:   kb.: 8 méter
  Emelési   magasság: kb.:6 méter
  Több   éve nem működik

Manapság már rakodó gépekkel oldják meg, ez miatt feleslegessé vált.

 
Hulladék ára: 150 000 Ft


 
         
MEGNEVEZÉS
PARAMÉTEREK
            
Szállítószalag
        
8 méter hosszúságú, 40 cm szélességű, javításra   szorul
       
 
 
Hulladék ár: 50 000 Ft


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz